سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا ریحانی فر – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
احسان مرزبان راد – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
غلامعلی نعمت اللهی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
رضا درویشی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این مقاله رشد لایه جامد تشکیل شده در فرآیند ریخته گری دوغابی به کمک شبیه سازی کامپیوتری مورد مطالعه قرار گرفته است . برای این منظور برنامه ای به زبان فورترن ۱ نوشته شده است . در این برنامه از عوامل کنترل کننده رشد لایه جامد که به صورت تجرب ی تع یین گرد یده اند به عنوان اطلاعات اول یه ورود ی استفاده می شود . معادله لاپلا سی توز یع فشار سیال، به روش تفاضلات محدود ۲ در مختصات استوانه ا ی حل می گردد . سپس رشد لایه جامد با ترک ی ب معاد ل ه لاپلاس ، قانون دارسی و موازنه کسر حجمی جامد، با فرض یکنواخت بودن و تراکم ناپذیری لایه جامد، محاسبه می شود . به کمک این برنامه م ی توان توز یع فشار ه یدرولیک را در هر زمان ، در هر نقطه از مدل به دست آورد . به منظور بررس ی صحت نتایج مدل کامپ یوتری، نتا یج ح اصل از شب یه ساز ی با نتا یج تجربی رشد لایه جامد در شرایط واقعی مقای سه و تطابق قابل قبولی مشاهده شده است .