سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا ریحانی فر – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
احسان مرزبان راد – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در مرحله پایانی سینتر، کینتیک حذف حفرات و رشد دانه ها از عوامل تعیین کننده خواص نهایی مواد سینتر شده می باشد . تا کنون مدل های زیادی برای بررسی رفتار کینتیکی این مرحله از سینتر ارائه شده است . در میان این روش ها، روش مونت کارلو نسبت به روشهای دیگر ساده تر و انعطاف پذیرتر می باشد . در این مقاله رشد دانه ها و حذف حفرات در مرحله پایانی سینتر به ک مک روش مونت کارلو شبیه سازی شده است . برای این منظور برنامه کامپیوتری به زبان فورترن ۱ با الگوریتم توضیح داده شده در این مقاله نوشته شده است . با توجه به نتایج شبیه سازی رشد دانه، توان رشد دانه ها در حالت طبیعی حدود ۰/۵ به دست آمد که با نتایج تجربی اندازه گیر ی شده تطابق دارد . در این مقاله همچنین کینتیک حذف حفرات و اثر دما بر سرعت حذف حفرات بررسی شده است