سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوا و فضا
فریدون ثابت قدم – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده هوا و فضا
سیدامین غفاری – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده زیر سطح – گروه هیدرودی

چکیده:

در این تحقیق ، شبیه سازی عددی میـدان جریـان تـراکم ناپـذ یر در محـدوده اعـداد ر ینولـ دز مختلـف بـا اسـتفاده از روش تراکم پذیری مصنوعی انجام شده است . برای ایـ ن منظـور، معـادلات نـاو یر – اسـتوکس کامـل در حالـت تـراکم ناپـذ یر در مختصات عمومی منحنی الخط مد نظر قرار گرفته و جهت حل عدد ی این معادلات از روش ضـمنی و فـاکتورگیری شـدهبیم – وارمینگ استفاده شده است . روش تراکم پذیری مصنوعی برای تحلیل جریان های تـراکم ناپـذیر بـه عنـوان یـک روش موثر مطرح است . در این روش، با اضافه نمودن عبارت مجازی فشار در معادله پیوستگی، معـادلات پیوسـتگی و مومنتـوم بهطور موثر با هم کوپل شده و میدان سرعت و فشار بطور همزمان حل میگردند . ویژگـ ی اسا سـ ی روش حاضـر، قابل یـ ت حل جریان لزج در محدوده اعداد ر ینولدز مختلف بوده به طور یکه حت ی جریانهای خزشی نیز با دقت بسـ یار خـوب قابـل محاسبه می باشند . برای شبیه سازی جریان آشفته در اعداد رینولدز از مـدل جبـر ی دولایـ ه ای بالـدوین – لـومکس اسـتفاده شده است . جهت نشان دادن صحت و دقت الگوریتم حاضر، مسائل مختلفی از جریانهای داخلی و خارجی ، نظیـ ر جر یـ ان آرام درون حفره، جر یان آرام حول استوانه و جر یان آشفته حول هیدروفویل در زوا یای مختلف حمله، حل شـده و نتـا یج حاصل با نتایج عددی و تجربی قابل دسترس مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته است .