سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر پورمحمودحصار – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنى – گروه مهندسى مک
بهزاد قدیری – استاد گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنى – گروه مهندسى مکانی
سیدسلمان نورآذر – استاد گروه مکانیک دانشگاه امیرکبیر – دانشکده فنى – گروه مهندسى مکانیک

چکیده:

دراین مقاله جریان آشفته تراکم پذیر وغیردائم اطراف ایرفویل متقارن NACA0012 بصورت عــددی شـبیه سـازی شـده و نیروهای اعمالی به آن محاسبه شده است . در این تحقیق، روش گردابه تصادفی (RVM) 1 بـا اسـتفاده ازمـدل آشـفتگی روش گردابـه بزرگ (LES) 2 برای تحلیل جریان دو بعدی اطراف ایرفویل توسعه داده شده است . استفاده ازروش گردابه بزرگ بــه جـهت توصیـف اثرات آشفتگی جریان مخصوصا در قسمتهای انتهائی ایرفویل و در زوایای حمله زیاد می باشد . درروش عــددی ایـن تحقیـق معـادلات حاکم بوسیله تبدیلات همدیس به فضای محاسباتی انتقال داده می شوند . معادلات ناویر استوکس با استفاده از روش LES فیلــتر شـده وبه فرم معادله انتقال ورتیسیتی تبدیل می شوند و با استفاده از روش جــدا سـازی متغیرهـا حـل میشـود بطوریکـه سـرعت جریـان از روش CIC و اثرات ناشی از پخش بوسیله روش ۴ RW مدل می شوند . معادله انرژی نیز براساس فرض جریــان انتـالپی ثـابت و بطـور همزمان با معادله انتقال ورتیسیتی حل شده و در نهایت ضرایب نیروهای آیرودینامیکی محاسبه و امکــان تحلیـل جریـان سـیال اطـراف ایرفویل در زوایای حمله مختلف ممکن می گردد . نتایج عددی بدست آمده در این تحقیق برای ضرایب نیروهای آیرودینامیکی برا، پسـا و همچنین توزیع فشار روی سطح در مقایسه با نتایج تجربی و عددی موجود توافق قابل قبولی را نشان می دهند .