سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق فاضل – کارشناس ارشد مهندسی برق، سازمان صنایع هوافضا
محمدحسن محمدیان – دانشجوی دکتری برق کنترل دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از کاربردهای مهم فیلتر کالمن ، استفاده از آن در سیستم های راداری ، به منظور ردیابی و تخمین موقعیت اجسام متحرک می باشد .
در این مقاله ابتدا معادلات فیلتر کالمن مورد استفاده در یک نوع رادار خاص و نتایج شبیه سازی عملکرد آن ( مقایسه پاسخ فیلتر با داد ه های واقعی ) ، ارائه می شوند . در این شبیه سازی ها سرعت همگرایی و میزان خطای تخمین فیلتر ، مورد بررسی قرار می گیرند .
درانتها جهت بهینه سازی عملکرد این فیلتر پیشنهادی داده شده و نتایج به دست آمده پس از اعمال این پیشنهاد ارائه و با نتایج قدیمی مقایسه می شوند . برای دستیابی به این نتایج یک بسته نرم افزاری به زبان Matlab تهیه گردیده است .