سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی باقری پور حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مخازن هیدروکربونی، دانشگاه
سید علیرضا طباطبایی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند، ، استادیار بخش مهندسی نفت، دانشکده
سید شهاب الدین آیت اللهی – مرکز تحقیقاتی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی دانشگاه شیراز، استاد بخش مه
،محمد دوست محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مخازن هیدروکربونی، دانشگاه

چکیده:

با توجه به افزایش قیمت نفت و کاهش منابع نفت معمولی (سبک) ایجاد روش های نوین در زمینه بازیافت نفت سنگین به شدت مورد نیاز می باشد. تزریق همزمان بخارآب و بخار حلال به عنوان روشی جدید در این حیطه در واقع ترکیبی از مزایای دو روش SAGD و VAPEX می باشد که سعی شده در این مقاله به آن پرداخته شود. در این مقاله فرایند تزریق همزمان بخارآب و حلال در یکی از مخازن نفت سنگین شبیه سازی شده و نتایج آن با تزریق بخار آب مقایسه شده است. همچنین عوامل موثر بر این فرایند و اثرات آن بر پیشرفت فرایند تشریح و بهینه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که این فرایند نسبت به روش SAGD دارای بازیافت نفت بیشتری است. این تحقیق نشان می دهد که این فرایند موجب استفاده کمتر از بخار آب با تولید نفت یکسان شده و دارای مصرف انرژی کمتری بوده و مقرون به صرفه تر است.