سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد- مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی نوشیروانی ب
سیدجمال حسینی پور – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد بخشی جویباری – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

فرایند اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققان را به دلیل قابلیت تولید مواد ریزدانه و نانوساختار به خود جلب کرده است. در این پژوهش با ایجاد یک مدل کامپیوتری متشکل از شبیه سازی المان محدود و مدلسازی ریزساختار تاثیر پارامترهای مختلف فرآیند روی فرایند و روی ریزساختار حاصل پس از فرایند بررسی شده است. همچنین بهترین شرایط برای انجام فرایند روی آلومینیم خالص تجاری و دستیابی به ساختار نانویی مشخص شده است. صحت کلیه مراحل شبیه سازی و مدلسازی با مقایسه نتایج با آزمایشات عملی دیگران به اثبات رسیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مهمترین فاکتور در این فرایند میزان کرنش اعمالی به قطعه کار و چگونگی توزیع آن می باشد که زاویه کانال بیشترین تاثیر را روی اندازه دانه نهایی دارد و همچنین بهترین مسیر انجام فرایند مسیر Bc می باشد، در مورد تعداد پاس انجام فرایند نیز نقطه بهینه ای وجود دارد که در مورد آلومینیم مورد مطالعه، ۸ پاس بدست آمد. نهایتا ریزساختار و اندازه دانه حاصل از فرآیند و عملیات حرارتی آن مشخص گردیده است.