سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسخاق بندانی – لیسانس دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دشت شورو در فاصله تقریبی ۹۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان زاهدان واقع می باشد. در سال های اخیر به علت برداشت بیش از حد جاه های بهره برداری ضمن نامطلوب شدن کیفیت، سطح آبخوان نیز به طور مداوم کاهش یافته است. در این تحقیق آبخوان دشت مورد نظر بمنظور مدیریت بهره برداری با استفاده از روش تفاوت های محدود مدلسازی گردید. با استفاده از نتایج حاصل از آزمون پمپاژ، لاگ زمین شناسی چاه های مشاهده ای و اکتشافی، مقاطع زمین شناسی، هیدروگراف چاه های مشاهده ای، سونداژهای ژئوالکتریک و بازدیدهای صحرایی، ارزیابی هیدروژئولوژیکی در شدت انجام گرفت. سپس مدل جریان آب زیرزمینی برای پیش بینی سطح آب در دو سال اینده ساخته شد به علت نوسانات کمتر در تراز آب زیرزمینی، بهمن ۱۳۸۱ به عنوان شرایط پایدار مورد واسنجی قرارگرفت. کالیبراسیون مدل برای شرایط ناپایدار برای اسفند ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۲ انجام شد. در ادامه آنالیز حساسیت انجام و صحت سنجی مدل نیز برای اسفند ۱۳۸۲ لغایت استفند ۱۳۸۳ صورت پذیرفت. سپس وضعیت سفره در حالت عادی جهت مهر ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۸ پیش بینی گردید و هیدروگراف پیش بینی دشت ترسیم گردید که سیر نزولی آن در۲ سال آینده نشان می دهد که سفره همچنان با افت سطح آب (۰/۷۵۹m-) مواجه خواهد بود.