سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار و عضو هیئتا علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دشت لادیز با ارتفاع متوسط ۱۱۹۴ متر از سطح دریا، یکی از دشت های مستعد کشارزی در استان سیستان و بلوچستان می باشد که در فاصله ی ۸۰ کیلومتری جنوب شرق زاهدان، نزدیک مرز ایران و پاکستان قرار گرفته است. در این تحقیق با هدف شناسایی سیستم هیدروژئولوژی ، بهینه کردن ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان و پیش بینیسطح آب زیرزمینی در آینده، یک مدل عددی بر اساس روش تفاضل محدود (Finite Difference) به کمک نرم افزارVisual MODFLOW Premium 4.2 تهیه شده است. اطلاعات مربوط به منابع آب دشت ، لاگ چاه های اکتشافی، آزمایشات پمپاژ و داده های پیزومتری نیز استفاده شده است. به علت نوسانات کم تراز اب زیرزمینی در دی ماه ۱۳۸۲، این ماه به عنوان شرایط پایدار مورد واسنجی قرار گرفت. از بهمن ماه ۱۳۸۲ تا دی ماه ۱۳۸۳ نیز، مدل در شرایط ناپایدار واسنجی شد. سپس آنالیز حساسیت و صحت سنجی(برای دورهی یک ساله از بهمن ماه ۱۳۸۳ تا دی ماه ۱۳۸۴) در این شبیه سازی، اعمال گردیدنتایج رضایت بخشی بدست آمد. پس از شبیه سازی مدل، پیش بینی سطح اب سفره برای۲ سال آبی آینده (۱۳۸۷-۱۳۸۶ و ۱۳۸۸-۱۳۸۷) انجام شد که ادامه ی روند افتت در سطح ایستایی دشت را شنان می دهد.