سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار بخش آبیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نشست زمین یکی از اثرات مهم استفاده بیرویه از ابهای زیر زمینی است که در اثر تراکم یافتن مواد موجو در زمین به علت افت سطح آب زیر زمینی حادث می گردد.
پدیده نشست زمین در دشت رفسنجان یکی از اثرات زیانبار افت آبهای زیر زمینی منطقه در سالهای اخیر می باشد که باعث بروز صدمات جدی به تاسیسات شهری شده است. در این مقاله سعی شده است که این پدیده در مورد دشت رفسنجان مورد بررسی قرار گیرد و برای تعیین میزان نشست، نیاز به بدست اوردنافت سطح ابهای زیر زمینی می باشد. در مقاله حاضر با از مدل کامپیوتری MODFLOW و کاربرد کدهای VCOD , PEST , MODFLOW , MODPATH برای مدلسازی ، میزان تغییرات آب زیر زمینی ، ضرایب معادله نشست براورده شده و سپس نتایج حاصله با نتایج مشاهداتی مقایسه گردیده است و درنهایت میزان نشستدر هر نقطه برای دشت رفسنجان محاسبه گردیده است.