سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد حسینعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سامانه های اطلاعات مکانی، دانشکده فنی دانشگاه
محمدعلی رجبی – استادیار گروه نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

آتش‌سوزی گسترده در جنگلها از مصادیق بحرانهای طبیعی است و مقابله با آن مدیریت بحران به شعار م رود . تفاوت آتش سوزی جنگل با بلایای نظیر سیل و زمین لرزه در این است که از یک سو زمان و مکان حدودی وقوع آن تقریبا قابل تخمین است و از سوی دیگر به تدریج رخ می دهد و لذا امکان کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن در حین وقوع وجود دارد. سامانه های اطلاعات مکانی GIS به عنوان ابزار توانمند مدیریت و به کارگیری اطلاعات مکانی قابلیت مناسبی دز زمینه شبیه سازی آتش سوزی جنگل دارند. در این مقاله ضمن مطرح شدن کاربردهای GIS در ارتباط با جنگلها به طرز مشخص به شبیه سازی آتش سوزی جنگل پرداخته شده است. مدل پیشنهادی به دلیل دارا بودن پارامترهای قابل تنظیم بیشتر، نسبت به سایر مدلهای موجود انعطافپذیری بیشتری از خود نشان می دهد. برای تنظیم پارامترهای این مدل از دانسته های فیزیکی درباره آتش و نتایج حاصل الز آزمایش استفاده شد. در نهایت این مدل با توانایی انطباق با شرایط جوی گوناگون و انواع مختلفی از جنگل از ویژگی های ارزنده‌ای نسبت به سایر مدلها برخوردار است.