سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال محمد ولی سامانی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
عبدالعلی وحیدی مجد – کرمانشاه مهندسین مشاور گاماسیاب

چکیده:

پیش بینی آورد رسوب در حوزه های آبخیز پدیده پیچی ده ای است و بستگی به عوامل وپارامترهای موثر زیادی داردکه استفاده از روشهای تحلیلی دقیق را غیر ممکن ساخته است واز طرفی پیش بینی میزان رسوب تولیدی حوزه های آبخیزاهمیت ویژه ای دارد . با وجود اینکه دراین زمینه روابط ومدلهای زیادی توسط محققین ارائه شده است اما آنچه کاربرد این روابط ومدلها را در حوزه های آبخیز با مشکل مواجه ساخته است ، فقدان آمار واطلاعات متناسب با ورودی آنهاست . در این مقاله با ترکیب روش هیدرولوژیکی روندیابی ماسکینگام -کانژ ومدل برآورد رسوب Hartley مدل تلفیقی جهت برآورد رسوب حوزه های آبخیز ارائه شده است .در این مدل انتقال رسوب به دو روش روندیابی ماسکینگام -کانژ وروش غیر روندیابی المانی صورت گرفته ونتایج کاربرد مدل برای دو سیلاب مورد بررسی نشان می دهد روش انتقال رسوب روندیابی ماسکینگام – کانژ نتایج بهتری را ارائه می دهد.