سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

الیاس سلطانی – دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین حاجی زاده آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تغییر اقلیم ناشی از افزایش غلظت CO 2 و سایر گازهای گلخانهای میتواند اثـر مهمـی بـر تولیـد گیاهـان زراعـی بگـذارد . هدف از این مطالعه بررسی اثرات تغییر اقلیم پیشبینی شده برای خراسان ( با استفاده از مدل GISS برای وقتـی کـه غلظـتCO 2 به ۵۰۰ ( قسمت در میلیون میرسد ) بر پتانسیل عملکـرد اقلیمـی چغندرقنـد Beta vulgaris Lدر خراسـان بـودهمچنین راههای سازگاری و افزایش عملکرد تحت شرایط اقلیمی " آینده " بررسی شدند . نتایج نـشان داد بـا حفـظ عملیـات زراعی فعلی افزایش غلظت CO 2 به ۵۰۰ قسمت در میلیون و تغییر اقلیم ناشی از آن ۱/۶) درجه سـانتی گـراد افـزایش دمـا،۱۱/۹ میلی متر افزایش بارندگی و ۱/۵ درصد کاهش تشعشع فصل رشد ) پتانسیل عملکرد اقلیمی گیاه را بسته به منطقه بـین ۰/۳ تا ۹/۸ درصد افزایش داده و متوسط توان ت ولید ۷۹/۱ تـن در هکتـار فعلـی بـه ۸۵/۲ تـن در هکتـار خواهـد رسـید . ایـن افزایش در مناطق خنکتر و مرتفعتر بیشتر خواهد بود . در شرایط اقلمی " آینده " تسریع کاشـت بـه مـدت ۱۰ روز، اسـتفاده از رقم دیررستر ( دوره رشد ۵۰۰ درجه روز بیشتر از رقم فعلی ) و تلفیق این دو به افزایش عملکرد بیشتری، به ترتیب ۳ تـا ۱۱ درصد، ۱۲ تا ۲۵ درصد و ۱۴ تا ۲۶ درصد نسبت به پتانسیل عملکرد فعلی، منتهی خواهد شد .