سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا فروزان – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
سید جعفر گلستانه – شرکت لوله و تجهیزات سدید، تهران، ایران
سیدعلیرضا طباطبایی – شرکت لوله و تجهیزات سدید، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق اجزاء محدود غیر کوپل از فرایند جوشکاری زیر پودری لوله های درز جوش مستقیم ارائه شده است. جوشکاری ابتدا از داخل و توسط دو الکترود و سپس از خارج به شکل تقریبا مشابه انجام می گردد. توزیع گوسی توان حرارتی بر اساس معادلات دو بیضوی گلداک منظور شده است. با توجه به نمودارهای سرمایش پیوسته ماده (CCT) پس از تحلیل حرارتی هر گونه تغییر فاز در ساختار ماده بر اساس زمان سرمایش ۸۰۰ به ۵۰۰ (t8/5) آن برای یک یک المان ها در نواحی متاثر از جوشکاری (HAZ) و مذاب (FZ) بررسی و فاز نواحی مختلف محاسبه شدهاست. بر این اساس و بر اساس خواص ترموفیزیکی ماده در فازهای مختلف برای هر المان خواص ترمومکانیکی مربوط توسط کد داخلی تعریف شده و پاسخها در حالیکه تغییر فاز لحاظ شده با حالتی که تغییر فاز لحاظ نشده است مقایسه شده اند. همچنین مقایسه ای بین نتایج تحلیل دو بعدی و سه بعدی به عمل آمده است. در ضمن نتایج تحلیل اجزاء محدود با مشاهدات تجربی متالوگرافی مقایسه شده که انطباق خوبی را نشان می دهد.