سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما شریفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آ
محسن لوح موسوی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محمود فرزین – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در فرآیند شکل دهی افزایشی، یک ابزار فرم دهی با نوک کروی با اعمال فشار بر روی ورق در امتداد مسیر های طرح ریزی شده بوسیله یک دستگاه CNC تغییر شکل مورد نظر در ورق را بوجود می آورد. این روش برای نمونه سازی، شکل دهی اشکال پیچیده و تولید با تیراژهای کم مناسب می باشد. در این مقاله، فرایند شکل دهی افزایشی ورق آلومینیومی برای تولید ظروف مخروطی شکل بوسیله کد اجزای محدود دینامیکی صریح شبیه سازی شده است. به منظور ایجاد شکل مورد نظر، مسیرهای مارپیچی های شکل برای حرکت ابزار تعریف شده است. به کمک نتایج شبیه سازی عددی، نیروهای وارده بر ابزار محاسبه و این نیروها با مقادیر تجربی منشر شده بوسیله سایر محققان، مقایسه شده است. مقایسه این نتایج نشان میدهد که هم خوانی قابل قبولی بین نتایج شبیه سازی عدیی با نتایج آزمایشگاهی وجود دارد. همچنین نشان داده شده است که با افزایش گام بین دو مسیر متوالی در جهت عمودی، نیروهای وارد بر ابزار افزایش می یابد و تغییرات ضخامت در ناحیه شیب دیواره ها بیشتر از سایر نواحی است.