سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش محمدی – دانشجوی دکترا رشته مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانش
حمیدرضا مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، د
منوچهر رشیدی – دانشیار بخش مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکا

چکیده:

مسئله شبیه سازی احتراق شامل واکنشهای شیمیایی همراه با انتقال جرم و انتقال حرارت و جریان سیال آشفته می باشد . در این تحقیق یک برنامه مدلسازی موتور برای شبیه سازی جریان و احتراق داخل سیلندر برای مدلسازی یک موتور چهار سوپاپه که دارای درگاههای ورودی و خروجی دو شاخه ای می باشد، بکار برده شده است و اثر تغییر دمای هوای ورودی به محفظه احتراق روی شار حرارتی و ضریب انتقال حرارت روی سر سیلندر و پیستون و ضریب انتقال حرارت کلی بررسی شده است و نتیجه میانگین ضریب انتقال حرارت با یک رابطه تجربی معتبر مقایسه شده است که همخوانی خوبی دیده می شود . همچنین نتیجه محاسبه شده برای فشار سیلندر گاز داخل سیلندر که از محاسبه بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است