سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

جعفر قربانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سیستم محرکه خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
سید علی جزایری – عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
ضیاء بشرحق – عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

بررسی های تجربی ثابت کرده است که دی متیل اتر (DME) در آینده می تواند به عنوان سوخت جایگزین مناسب در موتورهای اشتعال تراکمی پاشش مستقیم (CIDI) به کار گرفته شود. هدف از کار حاضر، شبیه سازی اشتعال و آلاینده های DME در یک موتور CIDI و مقایسه آن با سوخت دیزل است. به منظور شبیه سازی صحیح اشتعال DME و ایجاد شرایط واقعی پاشش سوخت در موتور DME سوز، اصلاحاتی بر روی موتور دیزل اصلی انجام گشته و اشتعال به صورت د وناحیه ای مدل سازی شده است. در کار حاضر، نفوذ هوا به درون اسپری، اختلاط هوا و سوخت و پیشروی اسپری های سوخت در سیلندر مدل سازی شده است. از آنجا که در یک موتور DMEسوز آلاینده دوده (Soot) حتی در بارهای سنگین تولید نمی شود، بنابراین مهمترین آلاینده NOx خواهد بود. با این حال به منظور مقایسه با سوخت دیزل، آلایند ه های مونواکسیدکربن (CO) و دی اکسیدکربن (CO2)نیز بررسی شده اند. به منظور تصحیح مقدار تعادلی بدست آمده برای اکسید نیتروژن (NO) و CO از یک مدل سینتیکی استفاده شده است. در انتها، نتایج شبیه سازی ارائه و صحه گذاری شده است. در این قسمت، برای نشان دادن قابلیت های ویژه DME به عنوان سوخت جایگزین آینده، نتایج حاصل از DME با نتایج حاصل از سوخت دیزل مقایسه شده است.