سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ( ساخت و تولید ) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی ظهور – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله، فرایند هیدروفرمینگ لوله برای تولید یک سه راهی T-شکل با استفاده از روش المان محدود سه بعدی و با استفاده از نرم افزار تجاری ABAQUS/Explicit version 6.7 شبیه سازی شده است. سپس تاثیر فشار داخلی سیال بر توزیع ضخامت سطح مقطع و ارتفاع قله ناحیه تغییر شکل محصول هیدروفرم شده و نیز نیروی محوری مورد نیاز در فرایند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی پاسخ فرایند به تغییر فشار داخلی سیال است. نتایج بدست آمده از مقاله با نتایج بدست آمده از سایر محققین مقایسه و تطبیق خوبی مشاهده شده است