سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ذاکر حسین فیروزه – دانشجوی مقطع دکتری، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد اسکندری – مدیر گروه الکترونیک و مخابرات دریایی، پژوهشکده تسلیحات و تجهیزات اصف
مهدی مرادیان – دانشجوی مقطع دکتری، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

آنتنهــای مختلفــی جهــت کــاربرد نــاوبری، مخــابراتی، رادار و جنــگ الکترونیــک بــرروی زیردریــایی نصــب مــی گــردد کــه هریــک بانــد فرکانســی، پتــرن تشعشــعی و ســاختار فیزیکــی خاصــی دارنــد . اگرچــه بــرای تفکیــک بانــدهای مختلــف از فیلترهــای مناســب اســتفاده مــی گــردد امــا اثــرات تــزویج الکترومغناطیســی بــین آنتنهــا بایســتی در نظرگرفتــه شــود . همچنــین قبــل از نصــب آنتنهــا شــبیه ســازی عملکــر د بدنــه فلــزی زیردریــایی و دریــا روی پتــرن تشعشــعی آنتنهــا ضــروری اســت . از طــرف دیگــر، بایســتی اثــرات کابلهــای قــدرت، کنتــرل و ســیگنال از لحــاظ الکترومغناطیســی بررســی شــوند . در صــورت عــدم رعایــت ســازگاری الکترومغناطیســی، بــویژه ســیگنالهای RF تــوان پــایین و دیجیتــال تحــت تــاثیر تــداخلات فرکانســی واقــع شــده و در عملکــرد سیســتم اخــتلال ایجــاد مــی شــود . بنــابراین بهتــر اســت قبــل از نصــب کابلهــا در زیردریــایی، میــزان تــزویج الکترومغناطیســی را بــا کمــک شــبیه ســازی پــیش بینــی نموده و تدابیری جهت کاهش آن اندیشیده شود . در ایــن مقالــه بــا کمــک نــرم افــزار IE3D مبتنــی بــر روش ممــان ) (MoM 4 میــزان تــزویج الکترومغناطیســی کابلهــا در یــک نمونــه کابــل کشــی در زیردریــایی و قابلیتهــای مهــم نــرم افــزار در پــیش بینــی میــزان ایزولاســیون ارائــه شــده اســت . همچنـــین آنتنهـــای HF و VHF نصـــب شـــده روی زیردریـــایی، شـــبیه ســـازی شـــده و اثـــر زیردریـــایی و دریـــا روی مشخصــات آنتنــی نظیــر پتــرن تش عشــعی و بهــره ارائــه مــی گــردد . همچنــین میــزان ایزولاســیون بــین آنتنهــا در بانــد فرکانسی مربوطه شبیه سازی شده و در هر قسمت راهکارهای مناسبی جهت کاهش EMI بیان می شود .