سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیف اله امین – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

انتقال فسفر از خاک حوزه های ابخیز تاثیر مهمی در الودگی و مسن شدن ابها دارد پژوهشگران را دو دهه اخیر سعی کرده اند انتقال فسفر که به دو صورت فسفر کل چسبیده به ذرات خاک و فسفر محلول را که در حال تعادل با فسفر قابل استفاده بوده و در رواناب حاصل از یک بارندگی وارد ابهای سطحی می شوند را موردمطالعه و پژوهش قرار دادهو حتی الامکان آن را مدلسازی کنند در پژوهش حاضر به مدل پخشی ANSWERS مدل انتقال فسفر اضافه شده است بنحوی که مدل حاصل بتواند انتقال فسفر از حوزه های کشاورزی را شبیه سازی کند. اثر دو بارندگی روی دو حوزه کشاورزی هوپتر واقع در شمال شرقی ایالت ایندیانای امریکا با مدل جدید شبیه سازی شد نتایج حاصله با آنچه از طریق مشاهده به دست امد بسیار نزدیک به هم هستند لذا ANSWERS با برنامه الحاقی می تواند انتقال فسفر از حوزه های ابخیز کشاورزی را پیش بینی و محاسبه کند.