سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا ایزدپناه – استادیار بخشمتالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برای تحلیل مسایل انجماد میتوان از مدلهای ماکرو‐میکروMacro-Microاستفاده کرد. استفاده ازمدلهای ماکرو‐میکرو که شکلگیری ریزساختار را نیز شبیه سازی می کنند، نتایج بهتری را نسبت به مدلهای ماکرو بدست میدهد، چراکه اینگونه مدلها علاوه بر توزیع دما، اندازه دانه، چگالی دانه، تحت انجماد و … را نیز پیشگویی میکنند. در این تحقیق، برای بررسی انجماد هممحور یوتکتیکی، دو مدل ماکرو‐میکرو پیشنهاد میشود. در یکی از مدلها فرضمی شود که جوان ه ها آنًا شکل م یگیرد و از این مرحله صرفنظر میشود، ولی در مدل دیگر این مرحله نیز در نظر گرفته شده است. برای درستی سنجی این مدلها از یکنمونه آزمایشگاهی که به شکل استوانه ریختهگری شده است، استفاده شد. برای تحلیل مسأله گرمای نهان ذوب از روشاختلافمحدودFinite Element استفاده شده است. با مقایسه منحنی سرد شدن حاصل از شبیهسازی و آزمایشعملی، اختلافبسیار کمی مشاهده شد