سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حجت قاسمی – استادیار گروه هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهار فیروزآبادی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
هادی رضائی – محقق پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

چکیده:

در این مقاله اثرات پاشش جانبی درون جریان یک نواخت و مافوق صوتِ گاز کامل به طور عددی مطالعه شده است . جریان اصلی، جریانی موازی روی صفحه تخت است . جریان جانبی ( ثانویه ) از طریق یک سوراخ دایره ای به درون جریان اصلی پاشیده می شود . برای شبیه سازی اندرکنش این دو جریان، معادلات حاکم بر جریان سه بعدی تراکم پذ یرِ لزج، در یک شبکه باسازمان، توسط یک روش حجم محدود حل شده اند . برای محاسبه شارهای غیرلزج از تقریب رو و برای محاسبه شارهای لزج از روش های متداول استفاده شده است . اثر سه عامل مهم در این اندرکنش، یعنی فشار جریان ثانویه، زاویه پاشش و عدد ماخ جریان اصلی بررسی شده است . توزیع فشار روی خطی که از محل پاشش می گذرد و همچنین نیروی جانبی تولیدی در اثر پاشش ثانویه به عنوان مشخصه های، به ترتیب، محلی و انتگرالی اندرکنش بین دو جریان ارائه شده است . در یک مورد، نتیجه شبیه سازی عددی با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است . این مقایسه نشان داده است که همسویی قابل قبول بین این نتایج وجود دارد . نتایج به دست آمده نشان می دهند که با افزایش فشار و زاویه پاشش نیروی جانبی تولید شده افزایش می یابد . اثر فشار پاشش از اثر زاویه پاشش به مراتب بیشتر است . همچنین نشان داده شده که با افزایش عدد ماخ جریان اصلی، نیروی تولیدی ناشی از پاشش جانبی کاهش می یابد .