سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوروز محمد نوری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
مهران جلیلی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی خانلری – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در مطالعه حاضر تغییر مکان ذرات برای جریان دو فاز جامد-مایع در یک اتصالT شکل در سیال بسیار لزج شکل بصورت یک کانال انشعابی ٢ در حالت دوبعدی با یک کانال اصلی افقی و یک T بررسی شده است. اتصال انشعاب عمودی بررسی گردید که جریان زمینه، کام ً لا آرام و رینولدز جریان کوچکتر از واحد می باشد. ذرات جامدمتر رها شدند و مجموعه نیروهای وزن، فشاری، / کروی با قطرهای در مقیاس میلیمتر در داخل کانال با عرضجرم مجازی ٣، پسا، برا و همچنین اثرات دیواره در معادله حرکت ذرات وارد گردید. برای شبیه سازی جریان دو فاز جا-د-مایع از روش اویلری-لاگرانژی استفاده شده است بدین ترتیب که فاز پیوسته مایع توسط یک روش المان محدود از دیدگاه اویلری حل گردید و سپس فاز دوم( فاز جامد) توسط یک کد محاسباتی بر اساس دیدگاه
لاگرانژی با کوپل شدن با حل جریان زمینه (فاز مایع)، ردگیری گردید. محققان معدودی به بررسیجریانهای رینولدز پایین در اتصالTشکل پرداخت هاند که تنها جریان تک فاز سیال را مورد مطالعه قرار داده اند ولی تحقیقی برای جریان دو فاز جامد-مایع در سیال بسیار لزج در اتصالT شکل، مشاهده نشده است. نتیجه مطالعه حاضر،شکل به عنوان یک وسیله جداکننده فاز در جریان رینولدز پایین برای سیال بسیار لزج T بررسی قابلیت اتصال م یباشد که این نتیجه برای موارد کاربردی آن در صنایع غذایی( جداکردن خامه از شیر و …) حائز اهمیت میباشد.