سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راهله مدیریان – کارشناس پژوهشکده اقلیم شناسی
مریم کریمیان – کارشناس پژوهشکده اقلیم شناسی
ایمان باباییان – معاونت اداره کل هواشناسی خراسان رضوی

چکیده:

یکی از سیستمهایی که بارش کشورمان را متاثر می سازد. بارشهای ناشی از مونسون هندوستان است. فعالیتهایی سیستم مونسونی تابستانه بر روی ایران بویژه درناحیه جنوب شرقی اثر چشمگیری دارد. با توجه به اهمیت این بارشها، در این مقاله بارشهای موسمی را با استفاده از مدل اقلیم منطقه ای RegCM3 در جنوب شرق ایران تجزیه و تحلیل می کنیم. در اجرای مدل سعی شد است که بارشهای مونسونخی منطقه در تابستان ۱۹۹۵ که طی چندین سالگذشته بیشترین بارش را داشته است. مدل سازی و با داده های CRU مقایسه شود.