سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی مقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

بارندگی مهم ترین نقش را در مدیریت منابع آب مخصوصاٌ در مناطق خـشک و نیمـه خـشک دارد و بـالتبع شبیه سازی بارندگی قدم بسیار مهمی در راستای برنامه ریزی بهتر منابع آب خواهـد بـود . در میـان روش هـای پیشنهاد شده برای شبیه سازی بارندگی، مدل دوجزئی ترکیب زنجیره مارکف و تابع توزیع گاما به عنـوان یـک روش ساده و در عین حال مؤثر در تولید داده های بارندگی در بین محققین برای اکثر مناطق جهان عمومیـت دارد . محدودیت این روش و روش های دیگر، احتیاج آن ها به آمار بلند مدت ( حداقل ۲۰ سال ) بارنـدگی بـرای یک شبیه سازی قابل اعتماد است . در سال ۶۸۹۱،بعضی محققین روش ساده ای را برای حل این مـشکل پیـشنهاد کردند که احتیاج به آمار بلند مدت را حذف می کند . در ایـن تحقیـق نیـز از همـین روش بـرای شـبیه سـازی بارندگی روزانه در استا ن فارس استفاده شد که در آن دقت شبیه سازی در مقایسه با داده های واقعی قابل قبول
است .