سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرجام جاوید – واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک
سعید علامه نژاد – واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک

چکیده:

در این مقاله، نتایج مربوط به مطالعات امکان سنجی و نیز درصد افزایش ظرفیت برج جداسازی ایزومرهای بوتیرآلدهاید(Isomer Column) در واحد دو اتیل هگزانول EH) 2) شرکت پتروشیمی اراک ارائه شده است. ابتدا برج ایزومر که در طرح افزایش ظرفیت واحدEH 2 دارای ح ساسیت ویژه ای بوده و از نقاط گلوگاه ی این واح د محسوب می شود، بوسیله نرم افزارهایASPEN PLUS و HYSYSدر شرایط طراحی و واقع ی شبیه سازیشد. نتایج حاصل از نرم افزارهای شبیه سا زی در حالت طراحی و واقعی با داده های طراحی و عملیاتی تطاب ق کامل داشت ه، نشان داد که نرم افزارها با دقت بالایی رفتار برج را پیش بینی می نما یند. سپس چهار پارامتر موثر بر افزایش ظرفیت بر ج، شامل فشار عملیات ی، محل سینی خوراک ، نسبت ایزومر در خوراک و میزان سردسازی(Subcooling)جریان برگشتی و نیز دامنه تغییرات هر یک مشخص گردید.بعد از تعیین تاب ع هدف – بیشینه کردن میزان خوراک برج – و تعریف محدودیت های برج (توان سرمایش کندانسور و گرمایش ریبویلر، خلوص محصولات و ماکزیمم درصد طغیا ن)، در مرحله اول فشار عملیاتی بهینه برج به دست آمد. در مراحل بعد، بهینه سازی سه پارامتر دیگر در فشار بهینهKPa)140 ) انجام شد. با تلفیق نمودارهای متعدد حاصل از بهینه سازی، میزان افزایش ظرفیت برج ایزومر به ازای نسبت های مختلف ایزومر در خوراک به دست آمد.
برای بررسی نتایج پروژه، عملیات اجرای آزمایشی(Test Run)افزایش ظرفیت برج ایزومر با همکاری اداره مهندسی فرآیند و نیز بهره برداری واحدEH 2 طی ٢ روز در خرداد ماه ۱۳۸۳ انجام گردید. داده های عملیاتی حاصل از،Test Run نتایج مطالعات طرح افزایش ظرفیت برج ایزومر را تایید نمود.