سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید خواجه مندلی – پتروشیمی اراک، واحد تحقیق و توسعه
رحیم حسن نژاد – پتروشیمی اراک، واحد تحقیق و توسعه

چکیده:

در واحد هیدروژناسیون بنزین خام پتروشیمی اراک (PGH) بعلت شدت خوردگی و ایجاد مشکل در برخی نقاط واحد ، بنا به توصیه طراح خارجی واحد از ماده ضد خوردگی تجاری استفاده می گردید . تزریق ماده ضد خوردگی تجارتی در واحد PGH ، هزینه سالانه ای معادل ۷۵٫۰۰۰ دلار را به شرکت پتروشیمی اراک تحمیل می نمود که به علت مشکلات عملیاتی بوجود آمده درضمن تزریق و نیز عدم توانایی کنترل کامل نرخ خوردگی ، تصمیم به جایگزینی آن با ماده شناخته شده و موثر گرفته شد . بدین منظور شبیه سازی وضعیت کارکرد واحدPGH درحالت بدون تزریق مواد ضدخوردگی بر مبنای سیستم الکترولیتی نرم افزارCHEMCAD کم و وقوع خوردگی در نقاط pH انجام شد که تشکیل محیط اسیدی با حساس را پیش بینی نمود که این پیش بینی با واقعیت خوردگی در واحد PGH کاملاً منطبق می باشد .
وضعیت خوردگی واحد هنگام تزریق محلول آمونیاک بعنوان ماده جـایگزین نیـز شـبیه سـازی شده و این نتایج برای تزریق آزمایشی مورد است فاده قرار گرفت . بر اساس نتایج شـبیه سـازی،تزریق محلول آمونیاک هیچ گونه اثر جنبی بر کارکرد واحد و کیفیت محـصولات نداشـته و pHدر مسیر هایی که قبلاً خاصیت اسیدی داشتند به محدوده pH خنثی رسیده و مـازاد محلـول آمونیاکی نیز دفع مـی گـردد . در هنگـام اجـرای آزمایـش ی تزریـق محلـول آمونیـاک بـا ثابـ ت نگهداشتن pH در محدوده ۵ / ۶ تا ۵ / ۸ ، آنالیز مقدار آهن موجود در آب نشانگر وضـعیت قابـل قبولی از نرخ خوردگی بود . به منظور پای ش عملی وضعیت خوردگی ، کوپن گذاری بعمـل آمـ د که نتایج تست کوپن نیز موید کاهش نرخ خوردگی می باشد