سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرمسعود سامانی مجد – کارشناس ارشد مهندسی آب دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – استاد دانشگاه عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رضوی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از جمله مهمترین چالشها در مدیریت منابع آب ، بررسی چگونگی بهره برداری از آبهای سطحی وزیرزمینی به عنوان دو منبع اصلی تأمین آب است که لازمه این مدیریت شناخت اندرکنشهای پیچیده ی سفره های آب زیرزمینی با محیط می باشد این مقاله با هدف تشریح و توسعه مفاهیم و روابط موجود بین آبهای سطحی و زیر زمینی به بررسی کاربرد الگوهای ریاضی و مدیریتی در حوضه پرداخته است . بر این اساس با نظری بر الگوهای مدیریتی(management models)روش آرایه های پاسخ ( response function)برای شبی هسازی حالت دائمی جریان در حوضه ب هکار برده شده است . در این روش بررسی رفتار حوضه از طریق تعریف و بر آورد ضرایب پاسخ با استفاده از نرم افزار مادفلو صورت گرفنه است .این ضرایب در جواب هرگونه تحریک به حوضه قابل تعریف بوده و مزایای نسبی متعددی نظیر قابلیت اعم ال مدیریت و ساده سازی مسأله ، کاهش حجم محاسبات ، نمایش تناسب تاثیر تحریکها در حوضه، فراگیر بودن شرایط محلی مسأله ، منظورکردن عوامل غیرقابل تعریف و …برخوردار هستند . در ادامه برای اعمال شبیه سازی حوضه ای نیمه واقعی با وسعت پانزده هزار هکتار و با منظور کرد ن تحریک ناشی از رودخانه ، نرم افزر ا CGSS0/7تدوین شده است که با درنظرگرفتن قیودات طراحی در الگوی مدیریتی دبیهای قابل استخراج و حجم مجاز برداشت از سفره را ارائه می دهد . در پایان شیوه اعتبارسنجی الگو با استفاده از واسنجش عددی(calibration)و حل نرم افزاری ارائه و نیز تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر ارزیابی شده است .