سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام اندرزیان – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عبدالمهدی بخشنده – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
هوشنگ فرجی – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تغییر اقلیم در آینده (دو برابر شدن غلظت CO2 محیط) بر رشد و عملکرد گندم در اهواز این پژوهش انجام گرفت. در این تحقیق برای مطالعه تغییر دما تحت شرایط دو برابر شدن غلظت CO2 از یک مدل گردش عمومی (GCM) به نام GFDL استفاده گردید. ضرائب خروجی این مدل در داده های بلند مدت درجه حرارت های کمینه و بیشینه شهرستان اهواز اعمال گردید. داده های تبدیل شده به عنوان ورودی به مدل CERES-Wheat داده شد تا رشد و عملکرد گندم را تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم شبیه سازی نماید . سناریوهای تغییر اقلیم که به عنوان تیمارهای آزمایشی به مدل داده شد شامل ۱- شرایط کنونی یا شاهد (STD-350)، ۲- دو برابر شدن غلظت CO2 (STD-700) و ۳- افزایش دما (GFDL-350) و ۴- افزایش غلظت CO2 و دما توأم با یکدیگر (GFDL-700) بودند. نتایج شبیه سازی نشان داد که تحت سناریو افزایش غلظت CO2 (STD-700) ماده خشک اندام های هوایی، عملکرد دانه و شاخص برداشت نسبت به شرایط کنونی افزایش خواهد یافت . تحت سناریو افزایش دما و ثابت ماندن غلظت CO2 (GFDL-350) ، ماده خشک اندام های هوایی، عملکرد دانه و شاخص برداشت نسبت به شرایط کنونی کاهش خواهد یافت . تحت سناریو افزایش غلظت CO2 همراه با افزایش دما (GFDL-700) ، ماده خشک اندام های هوایی، عملکرد دانه و شاخص برداشت نسبت به شرایط کنونی کاهش خواهد یافت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت CO2 تا حدودی تأثیر منفی دمای بالا بر شاخص های رشد و عملکرد گیاه را جبران می نماید.