سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جمشید بهین – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم
محسن بشیری – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم
جلال حمه حسنی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم

چکیده:

در این تحقیق یک سیستم تبخیرکننده سه مرحله ای در مقیاس صنعتی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شبیه سازی و مقادیر پارامترهای طراحی و محاسبات اقتصادی بهینه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور دبی جرمی، دما، کسرهای مولی خوراک ورودی و محلول تغلیظ شده و دمای بخار مورد استفاده به عنوان پارامترهای آموزش شبکه درنظر گرفته شده و مقادیر بهینه سطوح گرمایشی، حرارت مورد نیاز در هر مرحله، دبی بخار مصرفی و فاکتورهای اقتصادی تعیین شده اند. نتایج شبیه سازی با شبکه های عصبی مصنوعی با نتایج حاصل از تحلیل تئوری، مقایسه گردید. بکارگیری الگوریتم شبکه های عصبی منجر به صرفه جویی در زمان انجام طراحی شده و همچنین نتایج بسیار مطلوب تری را در اختیار طراح قرار می دهد.