سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مهدی جاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل
پیمان افراسیاب – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
جمشید پیری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
غلامغلی کیخا – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زابل

چکیده:

تبخیر پارامتری است که در بررسی منابع آب‌یک منطقه علاوه بر کمیت آب موجود، بر کیفیت آن نیز تأثیر گذار است. اهمیت این پارامتر در مناطقی از ایران که دارای اقلیم خشک ونیمه خشک بوده و مشکل کم آبی نیز وجود دارد، دو چندان می‌گردد.. بررسی اقلیمی سیستان نشان می‌دهد که بطور طبیعی استعداد زیادی برای تبخیر وجود دارد. بالا بودن درجه حرارت و وزش بادهای پیوسته و شدید، به همراه پایین بودن رطوبت نسبی، تبخیر آب را نسبت به سایر مناطق افزایش می‌دهد. دراین تحقیق، ‌یک مدل شبکه عصبی تبخیر از سطح آزاد آب برای ایستگاه هواشناسی زهک گسترش می‌یابد. هدف اصلی ایجاد مدل مزبور، شبیه سازی تغییرات پارامترهای دما حداقل و حداکثر، سرعت باد حداقل و حداکثر، رطوبت نسبی حداقل و حداکثر و ساعات آفتابی در ایستگاه می‌باشد، تا بتوان ازآن به منظور آنالیز سریع تبخیر درمنطقه استفاده نمود. به طور کلی در این تحقیقکاراییمدل Qnet 2000 Neural Network Modeling در شبیه‌سازی پارامتر تبخیر در بازه زمانی روزانه مورد بررسی قرار گرفت. پس از اجرای برنامه مذکور نتایج تحلیل آماری %۴۳۸/۵RMSE=، ۸۷/۰ d= ،۵۷/۱MAE=حاصل گردید.با مقایسه نتایج حاصل از مدل شبکه عصبی، با داده‌های اندازه‌گیری تبخیر مشاهده گردیدکه مدل دارای ضریب تبیینِ ۹۳/۰=R2 میباشد. نتایج همچنین نشان داد که پارامتر سرعت باد ماکزیممروی عملکرد بهتر مدل شبکه عصبی تاثیرکمتری نسبت به سایر پارامترها دارد.