سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیقلی نیایی –
داریوش سالاری –
سیدعلی حسینی –
سیدرضا نبوی – reza.nabavi@gmail.com

چکیده:

امروزه، گازهای آلایندهحاصل از وسایل نقلیه مسایل زیست محیطی زیادی را ایجاد کرده است . عموما برای کاهش این آلاینده ها در وسایل نقلیه از مبدلهای کاتالیستی استفاده می شود. بهترین نوع مبدلهای کاتالیستی مورد استفاده در وسایل نقلیه ،مبدلهای کاتالیستیThree – wayیا ۳WCC می باشند که قادراند سه گاز آلاینده مهم خروجی از اگزوز وسایل نقلیه یعنی کربن مونوکسید( CO ) ، هیدروکربنهای نسوخته (UHCs) و اکسید های نیتروژن (NOx ) را به طور همزمان به CO2 , N2و H2Oتبدیل کند . در این مقاله یک مخلوط گازی شبیه سازی شده (متغیر با زمان ) واجد گونه های CO , NO ,(UHCs ) C3H6 وO2 به عنوان خروجی از اگزوز وسایل نقلیه در نظر گرفته شد و تبدیل آن توسط مبدلهای کاتالیستیThree – way با استفاده از نرم افزارChemkin 3.7.1شبیه سازی شد . بررسی نتایج حاصل از شبیه سازینشان داد که تبدیل آلاینده های فوق توسط مبدلهای کاتالیستی به نحو مطلوبی انجام می گیرد .