سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار پدرام – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
کاوه کریمی اصلی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
امیر مهرتاش – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
سیدمحمدتقی بطحایی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران

چکیده:

خطوط انتقال انرژی به عنوان یک منبع نویز بوده و منجـر بـه ایجـاد تــداخل در سـیگنالهای رادیــویی و تلویزیـونی و نــویز صوتی میگردند . لذا بایستی در طر احی خطوط انتقال انرژی ، خط را به گونه ای طراحی کـرد کـه در خـارج حـریم نسـبت سیگنال به نویز برای تجهیزات از محدوده مجاز تجاوز ننماید . در این رابطه نرم افزاری نوشته شده است کـه توسـط آن مـی توان مقادیر تداخل رادیویی و تلویزیونی و نویز صـوتی را در فواصل مختلف از محـور بـرج و در شـرایط اقلیمـی و آب و هوایی مختلـف بـه دسـت آورد و بـدین وسـیله بـه محاسـبه محدوده مجاز جهـت جلـوگیری از تـداخلات و ایجـاد نـویز پرداخت . این مقاله ضمن معرفی نرم افزار فوق به شبیه سـازی دو خـط نمونه ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلو ولت ایران پرداخته کـه در مقایسـه بـا مقادیر عملی نتایج دارای دقت بالایی می باشد