سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمیثم بزرگی – کارشناس، واحد پژوهش و توسعه شرکت مگاموتور
مجتبی احمدی راد – کارشناس، واحد پژوهش و توسعه شرکت مگاموتور

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی ترمودینامیکی فرایند احتراق در موتورهای اشتعال جرقه ای مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . شبیه سازی بر اساس دینامیک حاکم بر موتور، روابط ترمودینامیکی و به کمک زبان برنامه نویسی MATLABانجام شده است . در برنامه ارائه شده فرایند احتراق ایزنتروپیک و فرایند احتراق با در نظر گرفتن انتقال حرارت از طریق روابط تجربی آناند ۳ ، وشنی ۴ و رائو ۵ با استفاده از خصوصیات موتور NISSAN Z24 شبیه سازی شده و نمودارهای فشار – زاویه میل لنگ )P θ) ، دما – زاویه میل لنگ )T θ) و فشار – حجم )P V) از آن استخراج شده
است . نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج به دست آمده از تست واقعی موتور مربوطه مقایسه شده است و در نهایت مناسبترین مدل انتقال حرارت برای شبیه سازی احتراق با کمترین خطا شناسایی گردید