سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

س.ا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – مهندسی مخازن نفت دانشگاه آزاد اسل
ع هاشمی – دکترای مهندسی مخازن نفت، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز
ب مرادی – فوق لیسانس مهندسی مخازن نفت، کارشناس ارشد مهندسی نفت و تولید اداره پ
م مسیحی – دکترای مهندسی مخازن نفت، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دان

چکیده:

در این مقاله پدیده تزریق تناوبی غیرامتزاجی آب و گاز جهت افزایش ضریب بازیافت نفت به صورت مطالعه ورودی در یک مخزن نفتی توس نرم افزار eclipse شبیه سازی شده و سناریوهای مختلف تزریق اب و گاز و تزریق تناوبی آب – گاز با طول چرخه های متفاوت انتخاب و شبیه سازی شده اند. در ابتدا آنالیز حساسیت سنجی برای انتخاب و تعیین پارامترهای موثر در شبیه سازی مخزن شکافدار مورد نظر انجام شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که در روش تزریق تناوبی آب گاز (WAG) افزایش طول چرخه های تزریق تاثیر کمی در افزایش بازیافت نفت داشته ولی افزایش wag ratio موجب بهتر شدن بازده جارویی و به تاخیر افتادن زمان رسیدن سیال تزریقی به چاههای تولیدی شده و در نتیجه ضریب بازیافت از مخزن شده و از کانالیزه سیال تزریقی جلوگیری می کند این روش تزریق نسبت به تزریق آب بهتر عمل کرده و ضریب بازیافت را افزایش می دهد د رکلیه مخازنی که عملیات سیلاب زنی در آنها انجام شده می توان از تزریق WAG با استفاده از گازهای تولیدی استفاده کرد. روش تزریق گاز به علت بهتر عمل کردن مکانیزم ریزش ثقلی دارای ضریب برداشت بسیار مناسبی بوده است.