سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان خواجه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد،
محمدحسین میرباقری – استادیاردانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ** – دانشگاه ص
پرویز دوامی – استاددانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ** – دانشگاه صنع
حسین اشوری – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد، ** – دانشگاه ص

چکیده:

در پژوهش حاضرمدلی سه بعدی ارائه شده که قادر است نفوذ پذیری جریان مذاب بین دندریتی، رشد دندریتهای هم محور وتوزیع ریز مکهای انقباضی در آلیاژAl-4.5wt%Cuرا محاسبه نماید. در این مدلبا استفاده از حل عددی حجم محدود(CV) Control Volumeبر مبنای تکنیکSolution AlgorithmSolA)جهت حل معادلات جریان سیال، نفوذ پذیری به صورت تابعی از کسر جامد و میزان انحراف ازحالت کاملاگلبولی تعیین شده است. همچنین با استفاده از حل معادلات نفوذ و انتقال حرارت به روش اختلاف محدودFinite Difference Method (FDMرشد دندریت و توزیع ریز مکهای انقباضی در یک مدل سه بعدی ماکرو شبیه سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به منظور بررسی دقت کدنوشته شده، یک سری آزمایش تجربی برای آلیاژAl-4.5wt%Cuطراحی شد. سپس تاثیر عوامل مختلف نظیر درجه حرارت اولیه قالب، دمای بارریزی، گاززدایی، شکل دندریت و میزان نفوذپذیری بحرانی بر توزیع حفرها، مورد بررسی قرار گرفت.