سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا فالی – گروه فیزیک،دانشکده علوم،دانشگاه گیلان
اسفندیار رجایی –

چکیده:

در این مقاله لیزر نقطه کوانتومی InAs/InP مورد مطالعه قرار گرفته است. دینامیکحامل ها و توان خروجی در دو تراز انرژیGSحالت پایه) ,ES حالت برانگیخته) به وسیله روشرانگ-کوتای مرتبه چهار محاسبه شده است. از نتایج محاسبات برای مطالعه عملکرد لیزر با تغییر دما و طول کاواک استفاده می شود.افزایشدما باعث افزایشجریان آستانه لیزردهی و کاهشتوان خروجی لیزر می شود. همچنین افزایشطول کاواک تا حد بهینه موجب افزایشتعداد فوتون های تابششده و توان خروجی می شود