سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یونس عرفان فاضل – کارشناس دانشکده مهندسی علم و مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیامک سراج زاده – عضو هیئت علمی و دانشیاردانشکده مهندسی علم و مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش، با استفاده از روش تفاضل محدود و قاعده جمع پذیری، مدلی برای پیش بینی تغییرات دما و سینیتیک استحاله در حین سرد شدن مداوم فولاد یوتکتوییدی ارائه شد. مدل مذکور ضمن بهره گیری از معادله درجه اول برای تبین سینیتیک تجزیه آستنیت، اثر حرارتی ناشی از استحاله بر سینیتیک تجزیه آستنیت را لحاظ می کند. همچنین تاثیر اندازه اولیه آستنیت بر نحوه سرد شدن نمونه ها بررسی شده است. برای تخمین ضریب همرفت از روش جدیدی استفاده شده است. برای بررسی صحت نتایج پیش بینی، تغییرات دما در هنگام سرد شدن مداوم فولاد یوتکتوییدی ثبت گردیده و مطالعات ریزساختاری بر روی فولاد مذکور انجام شده است. مقایسه نتایج پیش بینی با نتایج آزمایش، حاکی از قابل اتکا بودن مدل پیشنهادی است.