سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی عامری خواه – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پیچیدگی روابط حاکم بر چرخه های ژئوشیمیایی و اهمیت آنها سبب می شود جهت کشف حقیقت مدل های پیش بینی کننده ای جهت بررسی تغییرات اقلیمی، کاربری های اراضی بر نرخ تصاعد گازهای گلخانه ای و تغییرات خصوصیات خاکها مورد استفاده قرار گیرند دامنه گسترده ای از مدلهای کامپیوتری بر این فرض برای شبیه سازی کربن در خاک ایجاد شده اند که از این مدلها می توان به CANDY و DNDC,CENTURY,ROTHCاشاره نمود از میان این مدلها مدل های بیوژئوشیمیایی شبیه ساز روزانه به خوبی می توانند تغییرات فصلی وجذب و رها سازی کربن را در طول سال شبیه سازی نمایندمدل DNDCمخففDeNitrification- DeComposition یک مدل شبیه ساز روزانه مزرعه مقیاس تجزیه و دنیریفکاسیون است که این فرایندهای مهم راتحت تاثیر اقلیم شبیه سازی می نماید . این مدل با موفقیت توسط محققانی چون زانگ و همکاران (۲۰۰۲) ، پاتاک و همکاران (۲۰۰۵) و لی و همکاران (۲۰۰۲) جهت شبیه سازی چرخه های کربن و نیتروژن در خاک بکار گرفته شده است . ورودی های مدل در سه دسته تقسیم می شوند -۱ ورودی های اقلیم، -۲ ورودی های خاک، -۳ ورودی های مدیریت زراعی . نام مقادیر نیتروژن انتهایی هر سال تا عمق ۳۰ سانتی متر ( به صورت آلی و غیر آلی ) ، ورودی کربن و نیتروژن ناشی از افزودن بقایا آلی، ورودی ناشی از بیوماس ریشه ها، ورودی ناشی از بقایای گیاهی، تصاعد ناشی از تنفس خاک، تصاعد دی اکسید کربن ناشی از تنفس ریشه، جذب و تصاعد متان بوسیله خاک، آب شویی هوموس و نیتروژن، تصاعد گازهای نیتروژنه، جذب ازت توسط گیاه، رشد و مقدار محصول گیاهی، مقدار ریشه، مقدار شاخ و برگ، مقدار ساقه، مقدار دانه و بسیاری دیگر از پارامتر ها برخی از خروجی های این مدل هستند . در این بررسی سعی شده است تا کارایی این مدل در بر آورد تغییرات اکوسیستم های بکر و تحت کشت نیشکر در طول یک دوره رشد، در یک بازه طولانی مدت ۱۶ ساله و طی ده سال آینده بررسی شود .