سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی محمد ناصریان نیک – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
سعید حدیدی مود – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

در پژوهش حاضر ضمن شبیه سازی فرآیند warm pre-stressing (WPS) (پیش تنش دهی حرارتی) به کمک المان محدود، نحوه توزیع تنشها در مراحل مختلف این فرایند و بویژه چگونگی تاثر تنشهای پسماند بر توزیع تنش در مرحله شکست ترد مورد بررسی قرار گرفته و با حالت بدون پیش بار (as-received) مقایسه شده است. همچنین مقایسه ای بین دو قانون سخت شوندگی ایزوترپیک و سینماتیک ، به منظور مشاهده تاثیر آن بر توزیع تنشها در مدل صورت گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که بکارگیری تاریخچه بار گذاری مورد بررسی می تواند باعث کاهش تنشها روی خط ترک و در محدوده اطراف نوک ترک، نسبت به بکارگیری تاریخچه بارگذاری مورد بررسی می تواند باعث کاهش تنشها روی خط ترک و در محدوده اطراف نوک ترک، نسبت به حالت بارگذاری (as-received) گردد.