سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ندا طافی – شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی، شرکت پتروشیمی بندرامام
احمد میرزایی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مهدی نکومنش – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت پتروشیمی بندرامام
علیرضا عقیلی – شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی

چکیده:

برای مدلسازی و پیش بینی توزیع اندازه ذرات پلی اتیلن در پلیمریزاسیون حالت پایدار اتیلن در راکتور بستر سیال از یک مدل موازنه تجمعی استفاده گردید. در این مدل تاثیر رشد ذرات در اثر پلیمریزاسیون، بر توزیع اندازه ذرات در نظر گرفته شده است. برای محاسبه شدت پلیمریزاسیون از مدل سینتیکی کاتالیزورهای زیگلر ناتا با مراکز فعال دو گانه استفاده شده است. برای تعیین درصد تبدیل گاز عبوری از راکتور بستر سیال و دمای بستر راکتور و پیش بینی خواص هیدرودینامیکی راکتور، مدل دوفازی حباب و امولسیون بکار رفت.
تاثیر پارامترهای مختلف فرایندی مانند نسبت کو مونومربه مونومر، دما، سرعت گاز ورودی،اندازه کاتالیست وتوزیع اندازه کاتالیست ورودی بر توزیع اندازه ذرات پلیمر در راکتور بستر سیال فاز گازی پل یاتیلن بررسی شد. نتایج حاصل از مدل با داد ههای ارائه شده در منابع و داده های تجربی حاصل از واحد تولیدی پلی اتیلن در پتروشیمی تبریز مقایسه گردید که مطابقت خوبی بین نتایج شبیه سازی و داده های تجربی وجود دارد.از نتایج این تحقیق می توان برا ی پیش بینی توزیع اندازه ذرات پلیمر تولیدی و در نتیجه بهینه کردن آن با توجه به تغییر در پارامتر های فرایند ی استفاده نمود.