سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا فلاح – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
مرتضی حاج محمودزاده – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
حمیدرضا رهنما – شرکت صنایع اپتیک اصفهان
مهدی زادسر – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیده:

بازده انباشت فیلم های نازکMgF2 بر روی بستره های شیشه ای یک سیگمنت کروی به کمک شبیه سازی کامپیوتری مورد مطالعه قرار گرفته است . انباشت لایه که به عنوان لایه های ضد بازتابی استفاده می شود، با عواملی چون آهنگ تبخیر، دمای بستره ها و شرایط هندسی حاکم بر سیستم لایه نشانی MgF2 های نازک بشدت تغییر می کند . در این کارابتدا فرآیند انباشت این لایه ها شبیه سازی شده، توزیع ضخامت محاسبه شده با نتایج تجربی، مقایسه گردیده و نهایتاً عوامل مؤثر بر یکنواختی ضخامت به کمک این شبیه سازی تعیین گردیده است