سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا اسدالهی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ز
مرتضی زیودار – دکترای مهندسی شیمی، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچ

چکیده:

با توجه به استفاده روز افزون از توزی عکنند ههای مایع درون برجهای آکنده و اثرات نامطلوب توزیع ناقص مایع درون این برجها، تحقیقات زیادی در مورد چگونگی توزیع مایع و اثرات آن بر میزان جداسازی توسط دانشمندان مختلف صورت گرفته است. در این مقاله ابتدا به تئوری زویدروگ ٣ در سال ۱۹۹۳ که در مورد چگونگی بررسی توزیع ناقص مایع درون برجها بیان شده است پرداخته م یشود. سپس با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی شبی هسازی توزی عکننده شیاری انجام شده و با توجه به تئوری ذکر شده توزیع جریان مایع مورد تحلیل قرار گرفته است که نتایج شبی هسازی در قطرهای گوناگون توزی عکننده و مقایسه آنها با داد ههای تجربی بصورت نمودارهایی ارائه شد هاند که با توجه به آنها م یتوان نتایج حاصل از شبی هسازی را معتبر شمرد و از توزیع مناسب مایع توسط توزی عکننده شیاری اطمینان حاصل کرد. بهترین توزیع مایع در قطری معادل ۱/۵m با تولید Cv=2/879درصد (ضریب تنوع توزیع مایع) و MI=۱/۳۷۵۳ ٥ (شاخص توزیع ناقص) ایجاد شده است و متوسط خطای نسبی محاسبه شده میان این دو کمیت ومقادیر تجربی در قطرهای مختلف بترتیب ۰/۰۰۸ و ۰/۳۹۷درصد میباشد.