سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید سبک روح – شرکت بهره برداری وتعمیراتی مپنا کارشناس ارشد، مکانیک و مهندس بین الم
سلمان نوروزی – استادیار دانشکده مکانیک
سیدجمال حسینی پور – استادیار دانشکده مکانیک

چکیده:

جوشکاری مهمترین روش مربوطه به اتصال لوله در تولید مونتاژ و تعمیر آن است. ترک مهمترین مشکل در جوشکاری و جوشپذیری در لولههاست. عوامل متعدد متالورژیکی، مکانیکی، انسانی،تکنولوژیکی و مدیریتی در بهوجود آمدن و رشد این عیب تاثیر دارند. در این مقاله تنش، کرنش پسماند در جوش لوله ها به کمک اجزا محدود، شبیه سازی و مقایسه شدند که نتایج بروز خطرناکترین تنش پسماند جوشی را به صورت کششی در شعاع داخلی نشان میدهد.