سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد یزدان بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
عطا اله سلطانی گوهرریزی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن هاشمی پور رفسنجانی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق شبیه سازی فرایند جذب شیمیایی گاز دی اکسید کربن توسط محلول هیدروکسید سدیم در یک برج آکنه مورد بررسی قرار گرفته است.برای این امر ابتدا یک جزئ دیفرانسیلی.از برج انتخاب شده و حول آن موازنه جرم و انرژی صورت می گیرد که در نتیجه آن معادلات دیفرانسیل توصیف کننده فرایند جذب حاصل میشود. جهت توصیف پدیده انتقال جرم در این فرایند از مدل تجدید شوندگی سطح ارائه شده توسطDanckwertsاستفاده شده است.درنهایت با تغییر پارامتر های عملیاتی از قبیل دمای حلال ورودی ، ترکیب درصد گاز ورودی ، فشار برج و طول برج نحوه
تاپیر این پارامتر ها بر میزان جذب گاز و در نتیجه ترکیب درصد گاز کربنیک در خروجی فاز گاز از برج مورد بررسی قرار گرفته است.