سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا ماجدی – کارشناس ارشد آبشناسی ، مدیریت فنی و مهندسی سازمان آب و برق خوزستان
علی حسین جلیلیان – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اهواز

چکیده:

استفاده از مدلسازی به عنوان روشی کار آمد و کم هزینه بخوبی شناخت ماهیت پیچیده آبخوان را ممکن می سازد . عدم قطعیت ) ) Uncertainly در مدلهای جریان آب زیر زمینی عمدتاً ناشی از
خطاهای موجود در شبیه سازی مقادیر مدل می باشد . پس از تعیین پارامترهای آبخوان توسط مسئله معکوس ) ) Inverse Problem در اثنای واسنجی ) (Calibration مدل و اطمینان از منحصر
Verification ( ( جواب ها پس از طی مرحله صحت سنجی Unique Solution ( بفرد بودن ( می توان به قابل اعتماد بودن مدل صحه گذارد . در این مرحله می توان از مدل شبیه سازی شده
جریان آب جهت پیش بینی یا بهینه سازی منابع آب زیرزمینی سیستم آبخوان استفاده نمود و مجموعه ای از برنامه ریزی، طراحی یا سیاست های اجرایی توسط بررسی پاسخگویی شبیه سازی آبخوان را مورد تجزیه تحلیل قرار داد . روش تحقیق فوق در دشت شمال شرق اهواز به مساحت Km 2 200انجام گرفته و نتایجی مانند محاسبه بیلان مورد بررسی قرار گرفته است