سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حجت اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامرضا لشکری پور – گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد زارع – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محمد نخعی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در دهه های اخیر بکارگیری کامپیوتر درمطالعات منابع آب با استفاده از مدلهای ریاضی الهای زیر زمیینی، خصوصا در مباحث مدیریت منابع آب و همچنین پیش بینی وضعیت آب زیر زمینی توسعه زیادی پیدا کرده است. دشت لادیز با ارتفاع متوسط ۱۱۹۴ متر از سطح دریا یکی از دشت های مستعد برای کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان می باشد.
هیدروگراف واحد دشت نشان دهنده شروع روند نزولی سطح آب زیر زمینی در دشت از مرداد ماه سال ۱۳۷۸ می باشد.
که اینر وند هم اکنون نیز ادامه دارد. لذا شناسایی سیستم هیدرژئولوژیکی دشت جهت بررسی امکان بهبود روند فعلی ضروری به ظنر می رسد. در این تحقیق با هدف شناسایی سیستم هیدرژئولوژیکی، بهینه کردن ضرایب هیدرودینامیکی، استفاده از مدل برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی وبکارگیری از آن در جهت بررسی تغذیه مصنوعی در این دشت یک مدل ریاضی با استفاده از برنامه visual Modflow v.2.5 تهیه شده است. برای این منظور ابتدا اطلاعات و داده های لازم تهیه شده و بعد از شبکه بندی منطقه و وارد کردن تمام اطلاعات و داده ها، از شرایط مربوط به فروردین ماه ۱۳۷۲ برای کالیبراسیون مدل درحالت پایدار استفاده شده است. این زمان نزدیک به زمان آمار برداری از منابع موجود در دشت بوده و همچنین تغییرات سطح آب در ابخوان ناچیز بوده است. کالیبراسیون در حالت ناپایدار برای سالهای ابی ۷۳-۱۳۷۲، ۷۴-۱۳۷۳ و ۷۵-۱۳۷۴ انجام شده و برای صحت سنجی و اطمینان به مدل ابتدا توسط مدل برای سال آبی ۷۶-۱۳۷۵ پیش بینی سطح آب صورت گرفته و با مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده صحت مدل مورد تایید قرار گرفته است. بعد از اطمینان به مدل تهیه شده از آن جهت پیش بینی سطح آب برای سالهای ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ در شرایط بارندگی صفر، ۳۰، ۵۰، ۷۰ و ۱۰۰ درصد متوسط بارندگی استفاده شده است. با توجه به اینکه هم اکنون مطالعات مرحله دوم احداث سدی به منظور تغذیه بر رودخانه میانرود در منطقه در حال انجام است، از این مدل برای بررسی اثرات تغذیه با حجمهای مختلف و تاثیر تغذیه در دوره های مختلف و اثر آن بر وضعیت آبخوان استفاده شده است. نتایج مدل در مورد پیش بینی سطح آب در سالهای ۱۳۸۲، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ نشان می دهد که عموما افت سطح آب در قسمتهای غربی بیشتر بوده و به طرف شرق دشت افت کمتری مشاهده می شود. همچنین نتایج مدلدر مورد بررسی حجمهای مختلف تغذیه مصنوعی نشان می دهد که حداقل ۲ میلیون متر مکعببرای تاثیر روی سطح آب زیر زمینی دشت لادیز لازم می باشد.