سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمرتضی حاجی میرسعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
مرحمت زینعلی میانکوه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله به مدلسازی جریان مغشوش تراکم ناپذ یر سه بعد ی اطراف ی ک س یلندر استوانه ای با استفاده از روش شبیهسازی گردابههای بزرگ، LES ، پرداخته شده است . در این شبیه سازی از مدل اسماگورینسکی با ضریب Cs=0.1 استفاده شده است . همچنین عدد رینولدز مورد مطالعه برابر ۳۹۰۰ میباشد که بر مبنا ی قطر استوانه D و سرعت جر ی ان آزاد ∞ U تعری ف شده است . در نها ی ت نتا یج بدست آمده ( توزیع ضریب فشار اطراف استوانه، ضریب درگ، عدد استروهال و … ) با نتایج آزمایشگاهی و روش شبیه سازی مستقیم عددی DNS مقایسه شده است