سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد مهدی صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی هوافضا
اکبر غفوریان – استادیار دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی هوافضا
علی رضا رمضانی – کارشناس ارشد پیشرانه پژوهشکده سیستمهای پدافند هوایی

چکیده:

داخلی انژکتور پیچشی با ورودی مماسی به صورت عددی شبیه سازی شده است. پدیده ایجاد و توسعه حفره هوا در جریان داخلی انژکتورهای پیچشی و شبیه سازی آن، به دلیل وجود دو جریان پیچشی آشفته در دو فاز مختلف که دار ای سطح آزاد مشترک می باشند، پیچیده است. جریان داخلی ، اثر بالقوه ای روی خصوصیات اسپری خروجی انژکتورهای پیچشی دارد . نتایج حاصل از شبیه سازی جریان داخلی برای طراحی و بهینه سازی اسپری خروجی از انژکتور در کاربردهای مختلف صنعتی به خصوص در صنایع موتورهای توربینی به کار م یرود. برای شبیه سازی از نرم افزار فلوئنت استفاده شد ه و معادلات ناویر استوکس به صورت تراکم ناپذیر، پایا، دو بعدی و تقار ن محوری حل شد هاند. از معادله انرژی صرفنظر شده است . برای حل جریان دو فازی، شبیه سازی جریان سطح آزاد بین دو فاز و تشکیل حفره هوا، روشVOF درنظر گرفته شده و آشفتگی جریان با مدلRSM شبیه سازی می شود. نتایج با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است. حفره هوای تشکیل شده در شبیه سازی بانمونه تجربی حاصل از عکس برداری تطابق خوبی دارد . ضخامت فیلم سیال و زاویه فیلم تشکیل شده با حداکثر خطای ۱۰ درصد نسبت به داده های تجربی موجود ب هدست آمده است. روش حاضر می تواند به عنوان ابزاری در روند تحلیل، طراحی و بهین هسازی انژکتورها در کاربردهای صنعتی مختلف با هدف کاهش هزین هها بکار رود.