سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید طیاری – استادیار گروه آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
افلاطون امیری – عضو هیأت علمی گروه آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

رودخانه ها تحت عوامل طبیعی دچار فرسایش یا کف کنی و نیز فرسایش کنار های و جابجائی های عرضی می گردند. حرکات تکتونیکی و دگرگونیهای ژئومورفولوژیکی ناشی از آن، انواع بارشهای جوی با توزیع زمانی و مکانی نامتوازن و سیلابهای ناشی از آنها، پایین افتادن تراز آب دریاها و دریاچه ها و… را می توان از جمله عوامل طبیعی موثر بر فرسایش رودخانه ای برشمرد. انسان نیز با دخالتهای خود در حریم رودخانه ها که عموما با هدف رفع نیازهای زیستی نوع بشر از طریق بهره برداری بیشتر از منابع رودخانه ای و استفاده بهتر از توانمند یهای رودخانه ها انجام می گیرد، تعادل طبیعی رودخان هها را بر هم زده و موجبات ناپایداری و تشدید فرسایشهای رودخانه ای را فراهم آمده است. منطقه میجان در شمال شرق شهرستان جیرفت در استان کرمان واقع شده است. در چند سال اخیر به دلیل رشد جمعیت و خشکسالی های متوالی در منطقه، کشاورزان اقدام به توسعه باغات در حریم رودخانه نموده اند که این امر باعث تعمیر مسیر، کناره شویی و بالا آمدن سطح آب در قسمتهایی از رودخانه فصلی میجان گردیده است. برای بررسی وضعیت جریان در رودخانه، رفتار آن توسط مدل HEC-RAS شبیه سازی شده است. با استفاده از مدل شبیه سازی شده رودخانه، سواحل آن برای سیلابهای با دوره برگشت ۱۰۰ ساله به وسیله دیواره توری سنگی و اپی های سری حفاظت شده است